Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement, Schaakvereniging Denk en Zet, Gemeente Tholen 

Algemeen 
Schaakvereniging Denk en Zet is opgericht op 9 oktober 1983 te Sint Maartensdijk, voor onbepaalde tijd, en op 11 juni 1986 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 40310659. De vereniging heeft een beperkte rechtsbevoegdheid. Doelstelling van de vereniging is het bevorderen, uitbreiden en in stand houden van de schaaksport op het eiland Tholen e.o. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden, voorzover deze belangen gerelateerd zijn aan het beoefenen van de schaaksport; 
b. het naar vermogen samenwerken met organisaties voor zover deze samenwerking voor het gestelde doel bevorderlijk kan zijn; 
c. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van schaakwedstrijden; 
d. het instellen van een of meer schaakkampioenschappen; 
e. het publiceren van aan de schaaksport gerelateerde zaken in de media; 
f. het maken van propaganda voor de schaaksport; 
g. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen. 

De speellocatie van de vereniging is thans het voormalige gemeentehuis, Hoge markt 6 te Scherpenisse 
De speelavond is op vrijdag en opgesplitst in twee delen t.w. de jeugd en senioren. De jeugd speelt van 18.30 - 20.00 uur en de senioren vanaf 20.00 uur 

Lidmaatschap 
Artikel 1 
1. De vereniging kent de volgende categorieën van leden: 
a. seniorleden (20 jaar en ouder) 
b. juniorleden (16 t/m 19 jaar) 
c. aspirantleden. (6 t/m 15 jaar) 
De peildatum om de leeftijdsgrens vast te stellen is 1 januari 

Artikel 2 
1. Voor leden wordt het lidmaatschap verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur 
2. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. schriftelijke opzegging door of namens het lid; 
c. schriftelijke opzegging namens SV. Denk en Zet wegens wanbetaling 
d. ontzetting 
3. Bij ontzetting is beroep mogelijk bij de Algemene Vergadering 

Algemene Vergadering 

Artikel 3 
1. De datum van de Algemene Vergadering is jaarlijks op de eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen in de maand september. De agenda en bijbehorende stukken worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering toegezonden. 
2. Met toestemming van zowel het Bestuur als de vergadering kunnen, staande de vergadering, onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd. 
3. Algemene Vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden en voor ieder die door het Bestuur wordt toegelaten. 

Artikel 4 
1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke stemming nodig acht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
2. Over personen wordt indien een bestuurslid of een lid stemming verlangt, schriftelijk gestemd met gesloten stembrief. 
3. Stembiljetten die niet of onduidelijk zijn ingevuld dan wel zijn ondertekend, namen van niet voor verkiezing in aanmerking komende personen, of een niet ter zake dienende toevoeging bevatten, zijn ongeldig en worden, evenals blanco stemmen, bij berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten. 

Artikel 5.
1. Ter aanvulling van een vacature kunnen zowel door het Bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. 
2. Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een bestuurslid of een lid stemming verlangt. 
3. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is diegene die de meeste geldige stemmen heeft verworven, gekozen. Verwerven beide een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. 
4. Indien het Bestuur van oordeel is dat voor het vervullen van een tussentijdse vacature de eerstvolgende Algemene Vergadering niet kan worden afgewacht, kan de vervulling geschieden door schriftelijke raadpleging van de leden. Deze vervulling heeft een tijdelijk karakter en vervalt bij de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

Het Bestuur 

Artikel 6
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van tenminste drie en ten hoogste vijf leden. 
2. De Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de vereniging. 
3. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar, maar zijn bij aftreden terstond herkiesbaar. 
4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De overige functies worden onderling verdeeld door het Bestuur. Hierbij mag één lid meer functies vervullen: de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester echter zijn onderling niet verenigbaar. 
5. Treedt een lid van het Bestuur tussentijds af, dan wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering in de vacature voorzien voor de duur van de nog resterende zittingsperiode van het afgetreden bestuurslid. 
6. Een lid van het Bestuur kan, in overleg met de voorzitter, een ander bestuurslid verzoeken tijdelijk zijn functie waar te nemen. 
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 
a. het niet meer voldoen aan het gestelde in lid 2 van dit artikel; 
b. het verstrijken van de zittingsperiode; 
c. tussentijds terugtreden; 
d. een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering 

Artikel 7
1. De Voorzitter leidt de Algemene Vergadering en de vergadering van het Bestuur. Op zijn verzoek is ieder bestuurslid te allen tijde gehouden hem verantwoording van zijn bestuurstaak af te leggen, terwijl hij bevoegd is inzage te nemen van boeken, archief, kas en andere bescheiden. Ook kan hij de kascontrolecommissie opdragen een tussentijds onderzoek van de kas te verrichten. 
2. De secretaris houdt de notulen van de Algemene Vergadering en van de bestuursvergaderingen bij, voert de correspondentie, convoceert de vergaderingen en maakt een jaarverslag op. Hij verzorgt het archief van de vereniging. 
3. De Penningmeester beheert de geldmiddelen. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij schriftelijk verslag uit omtrent de financiële toestand van de vereniging. Ten name van de penningmeester is een rekening geopend bij de Postbank en/of bij een erkende andere bankinstelling. De boeken en bescheiden worden jaarlijks gecontroleerd en voor akkoord getekend door de kascontrolecommissie. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester heeft een controle plaats door het Bestuur, die kan delegeren aan de kascontrolecommissie. 

Artikel 8. 
1. Het Bestuur draagt zorg voor de naleving van de Reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Voor zover dit binnen zijn bevoegdheid valt, geeft het de voorschriften die daartoe nodig zijn en die het belang van de vereniging bevorderen. 
2. Het Bestuur legt jaarlijks ter vaststelling een verslag over de toestand van de gebeurtenissen in de vereniging sedert het vorige jaarverslag aan de Algemene Vergadering voor, welke vóór 30 september dient te worden belegd. In de Algemene Vergaderingen komen onder meer de begroting voor het volgende boekjaar en de daarbij behorende andere financiële voorstellen ter vaststelling aan de orde, alsmede de verkiezing van het bestuur. 
3. Bestuursleden die in een bepaalde functie zijn benoemd of daartoe zijn aangewezen, vervullen in het bijzonder de aan die functie verbonden taken. De andere bestuursleden staan hen daarin bij. Voor het overige verdelen de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg. 

Artikel 9
1. Indien het Bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur kiest, dient dat te bestaan uit een oneven aantal van tenminste drie leden, onder wie de voorzitter. 
2. Dit dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding en voert, voor zover niet anders wordt bepaald, besluiten van het Bestuur uit. 

Commissies 

Artikel 10 
De kascontrolecommissie bestaat uit twee personen, die clublid zijn en geen deel uitmaken van het bestuur. Daarnaast wordt een reservelid benoemt. Zij stellen zich tijdig voor de Algemene Vergadering in verbinding met de penningmeester, die zijn boeken en bescheiden laat controleren en alle inlichtingen dienaangaande verstrekt. Namens de kascontrolecommissie wordt op de Algemene Vergadering schriftelijk of mondeling verslag uitgebracht over het financieel beheer sinds de laatste controle. Een kascontrolecommissielid is gekozen voor de periode van ten hoogste twee jaar. 

Geldmiddelen 

Artikel 11
1. De inkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit: 
a. contributies; 
b. bijdragen van donateurs 
c. subsidies en bijdragen; 
d. schenkingen en andere baten 
e. opbrengsten verkoop bar 
2. Het Bestuur legt aan de Algemene Vergadering jaarlijks een begroting voor het eerstvolgende verenigingsjaar ter vaststelling voor. 
3. De door de leden te betalen jaarlijkse contributie wordt voor elk verenigingsjaar op basis van een door de Algemene Vergadering bepaald bedrag per lid, vastgesteld. 
4. De ledencontributie bestaat uit twee categorieën te weten, jeugd (aspirant en juniorleden) en senioren 
5. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributies 

Competitie 

Artikel 12 
1. De vereniging speelt zowel een interne als een externe competitie. 
2. Deelname aan de externe competitie staat onder leiding van de Zeeuwse schaakbond (ZSB) waarbij SV. Denk en Zet is aangesloten. 
3. Het bestuur doet tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering een voorstel ten aanzien van de seizoenskalender welke door de Algemene Vergadering dient te worden goedgekeurd. 
4. De interne competitie wordt geleidt door de interne competitieleider en benoemd door het bestuur en geeft algeheel leiding aan de interne competitie, coördineert speelavonden, draagt zorg voor wedstrijdschema’s, indelingen en standen etc. 
5. De competitieleider heeft het beslissende woord onregelmatigheden of daar waar beslissingen, gerelateerd aan de interne competitiewedstrijden, genomen moeten worden. 
6. Deelnemers kunnen binnen drie weken in beroep gaan tegen genomen beslissingen van de interne competitieleider door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur heeft het laatste woord waartegen geen beroep meer mogelijk is. 
7. Jaarlijks wordt op de Algemene Vergadering bepaald of deel wordt genomen aan de Zeeuwse bekercompetitie 

Slotbepalingen 

Artikel 13
1. Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement treden onmiddellijk bij hun vaststelling in werking, tenzij het daartoe strekkend besluit anders bepaalt. 
2. Het Bestuur van de vereniging draagt zorg voor een tijdige bekendmaking jegens leden van de vereniging c.q. de betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan inbegrepen, in het Huishoudelijk Reglement of andere reglementen. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering, Scherpenisse, 2 september 2005